Aktualności

 • Loteria Spisowa!

   

  Każda osoba, która do 7 lipca dokona samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, może wziąć udział w Loterii i zdobyć jedną z wielu nagród. Do rozlosowania przeznaczono 16 nagród głównych – samochodów osobowych z rocznym pakietem ubezpieczeniowym oraz 1460 kart płatniczych o wartości 1000 zł i 500 zł w ramach nagród I i II stopnia.

   

  Aby wziąć udział w Loterii, należy:

  • dokonać samospisu online na spis.gov.pl i uzyskać oraz zachować unikatowy kod potwierdzający samospis,
  • zarejestrować otrzymany kod w terminie od 22 kwietnia do 7 lipca na stronie Loterii.

   

  Losowanie finałowe samochodów odbędzie się 14 lipca spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń oddanych przez uczestników. Szczegółowy harmonogram losowań, w tym nagród nagród I i II stopnia oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej loteria.spis.gov.pl jak również pod numerem telefonu Infolinii 22 871 99 21.

   

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, czyli największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej prowadzone jest po raz pierwszy przez Internet.

   

  Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa forma spisu. Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego, który telefonicznie lub bezpośrednio przeprowadzi wywiad, przewidziano jako metody uzupełniające. Będzie można z nich skorzystać w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania spisu za pomocą Internetu.

   

  Mieszkańcy Gminy Kozłów, którzy chcą dokonać samospisu, a nie mogą tego zrobić we własnym zakresie, mogą skorzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego w Urzędzie Gminy w Kozłowie.  Stanowisko do samospisu dostępne  w godzinach: 7.00-15.00. poniedziałek-piątek .

   

  Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy i nie można odmówić przekazania danych. W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Spis potrwa do 30 września.

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

   

  Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

   

  Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

   

  Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

   

  Metody przekazywania danych:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

   

  Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

   

  Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

   

  Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

   

  Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

   

  Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 • Dzień Mamy!

  Wszystkim Mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, anielskiej cierpliwości,

  zadowolenia ze swoich dzieci oraz ich odwzajemnionej miłości 

   

  Mamo, chciałbym ci przynieść latający dywan.
  I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
  Żebyś żyła beztrosko - wesoła, szczęśliwa,

   

  Lecz takie dziwy znaleźć można tylko w bajach.
  Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
  Za twą miłość matczyną nigdy nie zachwianą
  Mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem
  I szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo.

   

  "Do matki" (fragment) W. Grodzieńska

   

   

 • KONKURS „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE!”

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe prace!
   
  Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.
   
  Po odbiór nagród zapraszamy w dniach: 31.05.2021r. - 04.06.2021r
   
 • Konkurs z okazji Dnia Bibliotek!

 • Konstytucja 3 Maja

   


  Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

   

  Postanowienia konstytucji

   

  Jej wstępnym etapem było Prawo o sejmikach z 24 III 1791 roku oraz Prawo o miastach (królewskich) z 18 IV 1791 roku. Pozostawiała ustrój stanowy, z pewnymi drobnymi zmianami: znacznie uszczuplono wpływy magnaterii na elekcję, Senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.
  Utrzymując poddaństwo Konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajowego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.
  Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, składający się ze szlachty-posesjonatów (204 posłów) i 24 plenipotentów miast.

   

  Zmniejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów: policji, pieczęci, czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.
  Zniesiono wolną elekcję, po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesorskim.

   

  Próba przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej.
  Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawiązywały później różne kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując idee ustawy zasadniczej z 1791 roku.

 • Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym :-)

   

  Zachęcamy do czytania książek i promowania naszej biblioteki!

   

   

 • 290 rocznica śmierci Daniela Defoe

  24 kwietnia 1731 roku zmarł DANIEL DEFOE, pisarz i publicysta angielski, autor powieści Przypadki Robinsona Kruzoe, uznanej za klasyczny przykład wartościowej powieści przygodowej. (ur. 22 IX 1660).
   
  Syn Jamesa Foe, rzeźnika w dzielnicy Stoke Newington w Londynie, dodał do swego nazwiska arystokratycznie brzmiące „De” i stosował je odtąd w takim brzmieniu, jako pseudonim literacki. Uważany jest za prekursora anglojęzycznej powieści, był również autorem broszur polemicznych i dziennikarzem.
   
   
   
  Jego działalność polityczna zakończyła się aresztowaniem i przykuciem do pręgierza 31 lipca 1703. Główną przyczyną zatrzymania pisarza była broszura The Shortest Way with Dissenters (Najlepszy sposób na odszczepieńców), w której bezwzględnie wyszydził on wysokich urzędników kościelnych ze skrzydła torysów. Wydanie wiersza Hymn to the Pillory („Hymn do pręgierza”), skłoniło jednakże lud do rzucania kwiatów w przykutego Defoe, zamiast zwyczajowych kamieni, nieczystości i innych przedmiotów, oraz do wznoszenia za niego toastów.
   
   
   
  Po trzech dniach pręgierza trafił do więzienia Newgate. Robert Harley, hrabia Oxford i Mortimer, uiścił kaucję za jego wypuszczenie w zamian za współpracę w charakterze agenta wywiadu. Defoe miał w założonym w 1704 czasopiśmie „A Review of the Affairs of France” propagować politykę Harleya jako ministra. Pismo działało bez przerwy do 1713. Gdy Harley stracił władzę w 1708, Defoe nadal pisał, wspierając jego następcę, Godolphina, a następnie ponownie Harleya i torysów w latach 1710 do 1713. Po śmierci królowej Anny i związanym z tym upadkiem władzy torysów, Defoe kontynuował pracę wywiadowczą dla rządu wigów.
   
   
   
  Jego słynna powieść, Przypadki Robinsona Kruzoe (1719), opowiada o rozbiciu statku na bezludnej wyspie i późniejszych przygodach rozbitka. Autor mógł oprzeć swe opowiadanie na prawdziwej historii Alexandra Selkirka.
   
   
   
  Następną powieścią był Kapitan Singleton (1720), historia o zadziwiającej potędze miłości dwóch mężczyzn. Hans Turley, profesor literatury angielskiej z Uniwersytetu Connecticut, przedstawił w swej książce z 2001 (Rum, Sodomy and the Lash: Piracy, Sexuality, and Masculine Identity) m.in. wizję związku kwakra Williama z kapitanem Singletonem, które to uczucie odciąga tego ostatniego od morderczego życia pirata i obydwaj uroczyście ślubują sobie wspólne życie, jako para, w Londynie, przebrani za Greków, nie mówiąc publicznie po angielsku, a Singleton dla zachowania pozorów poślubia siostrę Williama.
   
   
   
  W 1722 ukazał się – A Journal of the Plague Year (Dziennik roku zarazy, tłumaczenie Jadwiga Dmochowska; książka ta funkcjonuje też pod tytułem Dziennik roku dżumy). Opowiada on o wielkiej zarazie dżumy, jaka nawiedziła Londyn w 1665. Sucha, beznamiętna narracja, skontrastowana jest z bezmiarem tragedii rozgrywającej się codziennie na oczach piszącego. Zabieg ten, jak pisał Gustaw Herling-Grudziński, pozwolił na upodmiotowienie umierania rzesz ludzkich. Była inspiracją dla powstania Innego świata. Jako na źródło inspiracji Dziennikiem roku zarazy powołuje się Albert Camus w Dżumie oraz H. G. Wells, pisząc Wojnę światów.
   
  Napisał też Moll Flanders (1722), hultajską opowieść w postaci pierwszoosobowej narracji, opisującą upadek i ostateczne odkupienie win samotnej kobiety w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii. Na początku objawia się ona, jako prostytutka, bigamistka i złodziejka, dopuszcza się zdrady małżeńskiej i kazirodztwa, jednak mimo to zyskuje sympatię czytelnika. Zarówno ta powieść, jak i Roxana, the Fortunate Mistress (1724), są przykładem pomysłowości autora w kreowaniu „z życia wziętych” bohaterów.
   
  W 1724 ukazała się też książka o piratach (A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates) autorstwa niejakiego kapitana Charlesa Johnsona. Zachodzi podejrzenie, że był to pseudonim Defoe[1].
   
  Zmarł w wieku 71 lat, pochowany został w Bunhill Fields w Londynie.
   
   
   
 • Wyniki konkursu „Kolorowa Rodzinna Wielkanoc”

  I miejsce – Kamila R.
  II miejsce – Filip D.
  III miejsce – Kamil R.

   

  Wyróżnienia:

  • Magdalena Ch.
  • Lena D.
  • Julia J.
  • Lena P.
  • Natalia R.
  • Zofia R.
  • Antonii R.
  • Gabriel S.
  • Wojciech S.
  • Julia Z.

   

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!
   

  Po nagrody i dyplomy zapraszamy w dniach:
  19.04.2021r. – 23.04.2021r.

   


   

 • Konkurs plastyczny "Kolorowa rodzinna wielkanoc"

 • Dzień Kobiet w GBP w Kozłowie :)

 • 8 Marca - Dzień Kobiet. Zapraszamy do GBP w Kozłowie! :)

 • Nowości wydawnicze!

  Drodzy czytelnicy!


  Zapraszamy po nowości wydawnicze. Każdy znajdzie coś dla siebie! smiley

   


   

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

   

  1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

   

  Chwała Bohaterom!

 • Kiermasz charytatywny dla Marysi

 • Dziękujemy za udział w konkursach! :)

  Dziękujemy dzieciakom! yes
  Byliście cudowni! heart

  Zapraszamy do biblioteki na kolejne konkursy! smiley

   

   

 • Udane Walentynki w naszej bibliotece...

  heartheartheart

   

 • Książka na telefon dla mieszkańców gminy Kozłów!

 • W walentynki zakochaj się w książce!

 • Odbiór nagród! Zapraszamy!

 • "Piosenka dla Babci - wierszyk dla Dziadka" - konkurs zakończony!

  Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody! smiley
   
  Wykonania z udziałem dzieci cudowne!
  O terminie rozdania nagród poinformujemy wkrótce
   
   

 • Dzień Babci i Dzień Dziadka

 • Komunikat!

  Informujemy, że wierszyki i piosenki na Dzień Babci i Dziadka

  można przesyłać tylko do 25 stycznia!
   

  'Pozdrawiamy!

   


   

 • Czekamy na wasze zdjęcia w zimowej scenerii!

  Zima za oknem, czy ktoś ulepił już bałwana? smiley
  Jeśli tak, przyślijcie jego zdjęcie do nas na adres: biblioteka@kozlow.pl.
  Za szalone pomysły ciekawe nagrody! heart

   

  Na Wasze zdjęcia czekamy do 20 stycznia!

   


   

 • Propozycja na dziś...

  Podróżowała samotnie lub wraz z Tonym Halikiem, odkrywała nieznane, docierała tam, gdzie nie było bezpiecznie...


  Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej to opowieść o niezwykłej kobiecie i jej życiu pełnym pasji i wyzwań. Odkrywa nieznane dotąd fakty i pozwala zrozumieć jej fenomen. To także relacja z podróży do tajemniczej stolicy Inków Vilcabamby, w którą autor wyrusza wspólnie z bohaterką. Podróż tą jest pretekstem, by opowiedzieć o jej pełnym kolorów, zapachów i dźwięków życiu.
   

 • Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie!

  Drodzy Czytelnicy!


  Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie!
  Codziennie czekają na Was nowości wydawnicze, konkursy i dużo innych ciekawych rzeczy!
  Bądźcie i bawcie się razem z nami!

   

 • Konkurs "Piosenka dla Babci - Wierszyk dla Dziadka"

 • Legimi w GBP w Kozłowie!

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie dołączyła do grona bibliotek oferujących swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków i audiobooków na platformie Legimi.

   

  GBP w Kozłowie jest jedną z dwóch bibliotek publicznych w województwie małopolskim, które wykupiły dla czytelników dostęp do LEGIMI na 2020/21 rok!

   

  Z bezpłatnej dla czytelników GBP w Kozłowie internetowej wypożyczalni Legimi - www.legimi.pl  zawierającej ok. 60 tysięcy e-booków i audiobooków – w tym aktualnych hitów wydawniczych i pozycji cenionych autorów literatury obyczajowej, fantastycznej, kryminalnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz faktu i reportaży – skorzystać może każdy czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie powyżej 15. roku życia, posiadający ważną kartę czytelnika, bez blokady na koncie czytelniczym.

   

  Kody ważne na miesiąc, wydawane są za pośrednictwem poczty elektronicznej: biblioteka@kozlow.pl - od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca do wyczerpania limitu kodów przeznaczonych na ten miesiąc. 

   

  Aby otrzymać kod należy zwrócić się mailem z prośbą o wydanie takiego kodu, podając imię i nazwisko oraz nr karty czytelnika (jeśli jest znany). Osoby niezapisane do GBP w Kozłowie nie są uprawnione do otrzymania kodu.

   

  Za pomocą otrzymanego kodu, należy dokonać jednorazowej rejestracji z własnego urządzenia (komputer, smartfon, tablet, czytnik) na stronie https://www.legimi.pl/rajska/. Po rejestracji z e-wypożyczalni korzystać można bezpośrednio w aplikacji Legimi (także offline). Aktywowany kod ważny jest przez miesiąc licząc od dnia aktywacji, po miesiącu można zwrócić się do biblioteki po kolejny.

   

  O przyznaniu kodu decyduje kolejność zgłoszeń przesyłanych e-mailem w dniu rozpoczęcia wydawania kodów. Jeden czytelnik może otrzymać tylko jeden kod w danym miesiącu. 

   

  Serwis Legimi jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy lubią czytać ale nie lubią dźwigać książek. Dzięki Legimi użytkownik otrzymuje stały i wygodny dostęp do tysięcy książek w chmurze. Wystarczy dodać na swoją półkę tytuły, które chcemy czytać. Bestsellery i nowości dostępne są w smartfonie, tablecie i czytniku e-booków.

   

   

  Jak korzystać z internetowej wypożyczalni LEGIMI

   

  1.  Należy być zarejestrowanym czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie, posiadającym ważną kartę czytelnika.

   

  2.  Na stronie https://www.legimi.pl/rajska/ należy:

  - wpisać otrzymany  unikatowy kod dostępu do serwisu,

  - dokonać jednorazowej rejestracji w serwisie (założyć własne konto),

  zalogować się do Legimi na własnym urządzeniu (czytnik, komputer, smartfon, tablet) z wykorzystaniem kodu otrzymanego w bibliotece. 

   

  Ważne:

  • kod należy aktywować w miesiącu, w którym czytelnik go otrzymał – inaczej kod wygasa,
  • aktywowany kod ważny jest przez miesiąc licząc od dnia aktywacji kodu na stronie https://www.legimi.pl/rajska/,
  • po miesiącu można zwrócić się do biblioteki po kolejny kod na następny miesiąc,
  • kod może otrzymać czytelnik, który ukończył 15 lat,
  • czytelnik nie może przekazywać kodu dostępu otrzymanego w bibliotece innym osobom.

   

  3.  Do czytania e-booków należy pobrać na swoje urządzenie darmową aplikację Legimi ze strony: https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ ,

   

  4. Posługując się otrzymanym kodem dostępu, można czytać na dwóch dowolnie wybranych przez siebie urządzeniach (tablet, smartfon, czytnik, komputer).

   

  5. Czytelnik „wypożycza” książki do czytania i kieruje je na własną wirtualną półkę  /zakładka „Ebooki i audiobooki”, a następnie klika na okładkę i wybiera opcje „dodaj na półkę”/.

   

  6. Po zalogowaniu do serwisu Legimi otrzymanym kodem i wybraniu książek na "wirtualną półkę", czytać można już offline, bez konieczności podłączenia urządzenia do Internetu.

   

  Przypominamy, że kody dostępu aktywowane na urządzeniu ważne są przez jeden miesiąc licząc od dnia ich aktywacji!

   

  Uwaga: nie można czytać e-booków z pakietu „Legimi dla bibliotek” na czytnikach Kindle.

   

  REGULAMIN korzystania z serwisu internetowego Legimi w ramach pakietów zakupionych przez konsorcjum bibliotek publicznych województwa małopolskiego