Zintegrowany system informatyczny dla bibliotek publicznych w pięciu powiatach Małopolski

Programy i granty » Archiwum » Zintegrowany system informatyczny dla bibliotek publicznych w pięciu powiatach Małopolski

 

 

Źródło finansowania projektu


- Nazwa Programu Operacyjnego
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
- Numer i nazwa Osi Priorytetowej
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
- Numer i nazwa Działania
1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

Opis projektu


- Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
- Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
- Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
- Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
- Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

 

- Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
- Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
- Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
- Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
- Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

 

Oddziaływania projektu


- Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
- Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
- Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
- Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
- Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
- Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
- Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
- Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
- Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.